รับตรง61 ทั่วประเทศ เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (เพิ่มเติม)

รับตรง61 ทั่วประเทศ เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (เพิ่มเติม)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ ประเภที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ทั่วประเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ ประเภทที่ 2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช.3 สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ทั่วประเทศ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ ประเภทที่ 3 โควตาลูกหลานเกษตรกร

 • สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือปวช.3 สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวจ้อง ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ทั่วประเทศ
 • มีบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพทางการเกษตร โดยมีหนังสือรับรอง
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์