รับตรง61 ทั่วประเทศ สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (เพิ่มเติม)

รับตรง61 ทั่วประเทศ สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (เพิ่มเติม)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ระบบรับตรงโดยวิทยาเขตฯ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559-2560 ทั่วประเทศ
 • โดยเรียนในหลักสูตรที่มีรายวิชาวิทย์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต วิชาคณิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์