รับตรง61 ทั่วประเทศ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (เพิ่มเติม)

รับตรง61 ทั่วประเทศ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (เพิ่มเติม)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ระบบรับตรงโดยวิทยาเขตฯ สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.3 สาขาด้านการเกษตร ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สำหรับวุฒิ ม.6, ยื่นผลการสอบ GAT โดยคะแนนไม่ต่ำกว่า 25%
 • สำหรับวุฒิ ปวช.3, ยื่นจดหมายรับรองจากอาจารย์
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์