รับตรง61 ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2561

รับตรง61 ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยว
  • (หน้า 4)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • (หน้า 6)
 • คณะครุศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 700 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์