TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์/โครงการพิเศษ ม.เกษตร-สกลนคร 2561 (เพิ่มเติม)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์/โครงการพิเศษ ม.เกษตร-สกลนคร 2561 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 19 – 26 กรกฎาคม 2561
  • (TCAS รอบ 5)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์