TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

  • 16 – 26 กรกฎาคม 2561
  • (TCAS รอบ 5)
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
    • สัตวศาสตร์
    • เทคโนโลยีการผลิตพืช
    • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
    • ธุรกิจการเกษตร
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

  • รวม 40 คน
  • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

  • ยื่นผลการเรียน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์
  • หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4