TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 26 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • สัตวศาสตร์
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
  • ธุรกิจการเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์