รับตรง62 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562

รับตรง62 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2561
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • เทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การตลาดเชิงสร้างสรรค์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส.
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 11)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์