รับตรง62 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562

รับตรง62 ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2561
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • เทคโนโลยีดิจิตอลทางสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การตลาดเชิงสร้างสรรค์
 • (หน้า 2)

ประเภทโควตา

 • โควตาโรงเรียน
 • โครงตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
 • โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละประเภท โควตากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์