รับตรง62 โควตาสถาบันการอาชีวศึกษา ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562

รับตรง62 โควตาสถาบันการอาชีวศึกษา ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2562

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2561
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมยานยนต์
  • วิศวกรรมการผลิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • เทคโนโลยีดิจิตอลทางสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การบัญชี
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
  • การตลาดเชิงสร้างสรรค์
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัดหรือชุมชน
  • หรือ มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่นหรือด้านอื่นๆ ที่สถาบันเห็นว่าเหมาะสมกับสาขาวิชาที่สมัคร
 • (หน้า 2, 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน-ถ้ามี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์