รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 2562

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงด้วยแฟ้มผลงาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • ยังไม่ระบุ

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในและต่างประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ชีววิทยา และคณิตหรือฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.50
    • หรือผลการสอบอื่นๆ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
  • มีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ตามที่กำหนด

กระบวนการคัดเลือก

  • ยังไม่ระบุ

วิธีสมัคร

  • ยังไม่ระบุ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์