รับตรง61 ประเภทอิสระ ทั่วประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

รับตรง61 ประเภทอิสระ ทั่วประเทศ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทั่วประเทศ ระบบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 31 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต / ประกาศนียบัตรพยาบาล
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขชุมชน
  • ทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เวชระเบียน
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  • เทคนิคเภสัชกรรม
  • ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 • มีผลการสอบ GAT และ PAT 2
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • ไม่รับผู้จบการศึกษานอกโรงเรียน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมชนก
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์