TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT ม.ศิลปากร 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ICT ม.ศิลปากร 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 23 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   • การออกแบบแอนิเมชั่น
   • การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
   • การออกแบบเกม
  • นิเทศศาสตร์
 • (หน้า 2, 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT PAT O-NET
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 350 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์