TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.มหาสารคาม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.มหาสารคาม 2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • (หน้า 3, 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้สมัครสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดา หรือของมารดา หรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT / O-NET
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์