TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
  • คณิตศาสตร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศึกษา
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้สมัครสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา หรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 27 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4