TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เคมีประยุกต์/นานาชาติ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ
  • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านเคมีอุตสาหกรรมและการจัดการ
  • แขนงวิชาเคมีเพื่อการประยุกต์ด้านวัสดุ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 40 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามกุฎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8