รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 2558

โครงการรับตรง นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก 2557

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 14 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • Piccolo & Flute
 • Oboe & Bassoon
 • Clarinet
 • Tenor Saxophone
 • Alto saxophone
 • Eb Baritone saxophone
 • French Horn
 • Trumpet & Cornet
 • Trombone
 • Euphonium & Baritone
 • Bass (Tuba & Sousaphone)
 • Percussions
 • Violin, Viola, Cello, Double Bass

คุณสมบัติ

 • เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนดุริยางค์การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร (พ.ศ.2539-2542)
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

จำนวนรับ

 • 40 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครออนไลน์ที่ www.rta-band.com/rtasm

เว็บไซต์