TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง/SMART Farmer ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (ระเบียบการ)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง/SMART Farmer ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (ระเบียบการ)

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer) ประจำปีการศึกษา 2561 (ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 21 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (SMART Farmer)
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภทวุฒิ ม.6
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • เรียนในหลักสูตรที่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต วิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
   • หรือ มีผลการสอบวิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ เคมี ชีวะ คณิต1
  • มีผลการสอบ O-NET
 • ประเภทวุฒิ ปวช.3
  • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาเกษตรศาสตร์ หรือเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาวิทย์ และคณิต ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย 25 คน
 • ประกาศนียบัติวิชาชีพ 15 คน
 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครสวรรค์
 • (หน้า 3)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง/SMART Farmer ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (ระเบียบการ)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง/SMART Farmer ม.มหิดล-นครสวรรค์ 2561 (ระเบียบการ)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์