TCAS/รับตรง61 รอบ 5 โครงการ Sci TSU คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 โครงการ Sci TSU คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการ Sci TSU TCAS’ 61 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
  • จุลชีววิทยา
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติประยุกต์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • หรือ เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการสอบคัดเลือก
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 490 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5