TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเภทรับตรงอิสระ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์
  • ศิลปศึกษา
  • การศึกษานอกระบบโรงเรียน
  • จิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ
  • ธุรกิจศึกษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2560
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้สมัครสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดา หรือมารดา ของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ โอเน็ต
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 32 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10