TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 4)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • ภาพพิมพ์
   • ภาพถ่าย
  • นฤมิตศิลป์
   • เรขศิลป์
   • มัณฑนศิลป์-แฟชั่นและสิ่งทอ
   • นิทรรศการศิลป์
   • หัตถศิลป์-เซรามิก
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดุริยางคศิลป์ไทย
   • ดุริยางคศิลป์ตะวันตก
  • นาฏยศิลป์
   • นาฏยศิลป์ไทย
   • นาฏยศิลป์ตะวันตก
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความสนใจและความสามารถในทางศิลปะ ตรงตามสาขาวิชาที่สมัครสอบ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 52 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบวิชาเฉพาะ
 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 10-13)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13