TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย กลุ่มวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9