TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 19 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะจิตวิทยา
  • จิตวิทยา
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา ตามที่กำหนด
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 25 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • ทดสอบทางวิชาการ หรือ ยื่นผลการสอบ GAT/PAT
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6, 7, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ โครงการพัฒนากีฬาชาติ ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9