TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • สอบผ่านข้อเขียนให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ตคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TCAS 3/1)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 6 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์