TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประเภทรับตรงอิสระ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • การบริหารทั่วไป-ภาคพิเศษ
  • การบริหารท้องถิ่น-ภาคพิเศษ
  • รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ
  • นิติศาสตร์-ภาคพิเศษ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET และ/หรือ GAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 246 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์