TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.เชียงใหม่ 2561 (เพิ่มเติม)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ม.เชียงใหม่ 2561 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 – 17 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 47 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์