โครงการรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2557

โครงการรับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เคมี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
  • เทคโนโลยีการพิมพ์
  • เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
  • เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมเครื่องกล (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
  • วิศวกรรมอุตสาหการ (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู)
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมสำรวจ
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมเคมี
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • การเงิน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การประเมินราคาทรัพย์สิน
  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป)
  • การจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  • การตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด)
  • การตลาด (กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ)
  • การบัญชี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • อาหารและโภชนาการ
  • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
  • ธุรกิจอาหาร
  • คหกรรมศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  • การออกแบบแฟชั่น
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมสิ่งทอ
  • วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
  • ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • การตลาด
  • ระบบสารสนเทศ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • การท่องเที่ยวและการบริการ
  • การบัญชี

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์