รับตรง61 โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

รับตรง61 โครงการสมทบพิเศษ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 16 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 12)

สาขาที่เปิดรับ – วุฒิ ม.6 และ ปวช.

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • ไฟฟ้ากำลัง
   • อิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
  • (หน้า 3)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • วิศวกรรมเคมี-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมขนส่งถ่ายวัสดุ
  • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรุงเทพมหานคร
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรสองภาษา
  • สถิติประยุกต์
  • สถิติธุรกิจและการประกันภัย
  • คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ฟิสิกส์วิศวกรรม
   • วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ-หลักสูตรสองภาษา
   • วิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์-หลักสูตรสองภาษา
  • วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ-เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 4)
 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กรุงเทพมหานคร
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
  • (หน้า 5)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
   • สร้างเครื่องจักรกล
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและธรณีกำลัง
   • วิศวกรรมควบคุม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
   • การผลิตเครื่องเรือน
   • การจัดการกระบวนการผลิต
  • การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
  • (หน้า 5)
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • (หน้า 7)
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปราจีนบุรี
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ระยอง
  • กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  • (หน้า 7)
 • คณะบริหารธุรกิจ ระยอง
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
  • (หน้า 8)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
   • วิศวกรรมการวัดคุม
   • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมยานยนต์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต
   • วิศวกรรมพอลิเมอร์
   • วิศวกรรมโลหะการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
  • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ – วุฒิ ปวส.

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
  • วิศวกรรมแมคคาทรอนิค
  • วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรุงเทพมหานคร
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
   • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
   • อุปกรณ์การแพทย์
  • (หน้า 10)
 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี
  • การจัดการอุตสาหกรรม
  • คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล-ออกแบบเครื่องกล
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม
   • คอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล-สร้างเครื่องจักรกล
  • (หน้า 11)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 14)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 13)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: