TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

โครงการรับตรง การออกแบบพัฒนาชุมชนฯ-นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรีควบปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ประจำปีการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ตต่ำกว่า 2.50 หรือ
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือสําเร็จการศึกษาระดับเกรด 12 (เทียบเท่าชั้น ม.6) ในโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้สมัครต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยยื่นก่อนสอบสัมภาษณ์ และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นผลสอบ
  • TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • หรือ TOEFL สําหรับ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
  • หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61
 • คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5.5
 • สําหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่งหลักฐานผลการเรียนและใบเทียบวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) โดยได้รับประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Tests) ให้เท่ากับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันสอบสัมภาษณ์ และมีผลสอบ SAT หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนในส่วน Math ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 25 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ
หน้า: 1 2 3 4 5 6