TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคนิคการกีฬา
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • การออกกำลังกายและการกีฬา
  • กีฬาฟุตบอล
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย และสังคม แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบทักษะกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์ทดสอบสุขภาพทางกาย
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4