TCAS/รับตรง61 รอบ 5 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ GET/PAT (ถ้ามี)
 • ยื่นผลงาน (ถ้ามี)
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพอาคาร 31 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์