TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
  • จิตวิทยา
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • การศึกษาปฐมวัย
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • (หน้า 4)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภาษาจีน
  • ภาษาไทย
  • ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
  • ภาษาอังกฤษ
  • สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • นาฏยศิลป์
  • ออกแบบกราฟฟิกและอินโฟ
  • นิติศาสตร์
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • (หน้า 7)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • การตลาด
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การประกอบการธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
  • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
  • การสื่อสารมวลชน
  • ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย
  • การบัญชี
  • การท่องเที่ยว
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • จุลชีววิทยา
  • ชีววิทยา
  • เทคนิคการแพทย์
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • แอนิเมชั่นและดิจิตอลมีเดีย
  • วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
  • การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์
   • การจัดการผลิตและคุณภาพ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยรการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • การแพทย์แผนไทย
  • ผู้ประกอบการอาหาร
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมีศึกษา
  • ฟิสิกส์ศึกษา
  • (หน้า 11)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • ดนตรีตะวันตก
  • ดนตรีไทย
  • ดนตรีตะวันตกศึกษา
  • ดนตรีไทยศึกษา
  • (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 2,134 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ทดสอบความสามารถเฉพาะทาง-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 19)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: