TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครปฐม 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครปฐม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา
  • การปฐมศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • จุลชีววิทยา
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • การจัดการอาหาร
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิทยาการข้อมูล
  • วิศวกรรมซอฟท์แวร์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การบริการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • ออกแบบดิจิตอลอาร์ต
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการทั่วไป
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียนสอบปฏิบัติสอบสัมภาษณ์

จำนวนที่รับ

 • รวม 665 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ห้องรับสมัคร ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์