TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • พลศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • คหกรรมศาสตรศึกษา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาชุมชน
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ดนตรี
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เคมี
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการ
  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • ออกแบบอุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 1,341 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก-บางสาขาวิชา
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์