TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561 (ครั้งที่ 1)

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 2561 (ครั้งที่ 1)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • การจัดการ
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การบัญชี
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ชีววิทยาประยุกต์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษามลายู
 • สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
  • ภาษาอาหรับ-หลักสูตรนานาชาติ
  • อิสลามศึกษา
 • วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีโยธา
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
  • ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 805 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่คณะต้นสังกัด
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์