TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 2557 (ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 4)

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 22 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)
  • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
  • สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์
  • สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • สาขาการเงิน
  • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • การจัดการการบริการนานาชาติ

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คือ
  • ได้คะแนนสอบ TOEFL (IBT) ตั้งแต่ 79 คะแนนขึ้นไป
  • หรือคะแนนสอบ IELTS (academic band) ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป
  • หรือคะแนนสอบ SAT1 (Critical Reading and Writing) ตั้งแต่ 1100 คะแนนขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL และ Writing) คณิตศาสตร์และวิชาเฉพาะ สำหรับผู้สมัครสาขา Entertainment Media Production และ Communication Design หากผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สมัครจะได้รับการเรียกเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย พร้อมส่งเอกสารการสมัครที่วิทยาลัยฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในวันที่กำหนด

เว็บไซต์

อื่นๆ