TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมไฟฟ้า ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมไฟฟ้า ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ
 • มีผลการสอบ PAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4