TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมชีวการแพทย์/นานาชาติ ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นไม่ประสาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรีย
 • นยื่นผลการสอบ
 • เขียนเรียงความ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5