TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมอุตสาหการ/นานาชาติ ม.มหิดล 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมอุตสาหการ/นานาชาติ ม.มหิดล 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปี การศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรพหุวิทยาการ
   • วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด-ถ้ามี
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 25 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5