TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 22 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET หรือ GAT-PAT หรือวิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4