TCAS/รับตรง61 รอบ 5 นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 22 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือปวช. 3 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามประเภทที่สมัคร
 • มีผลการสอบ O-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.อำนาจเจริญ
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์