TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล-อำนาจเจริญ 2561

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 19 – 22 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 3)
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวช.3 ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทลัยมหิดล จังหวัดอำนาจเจริญ
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4