โควตารับตรง พื้นที่ภาคตะวันออก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ-ระยอง 2557

โควตารับตรง พื้นที่ภาคตะวันออก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ-ระยอง 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 31 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) — 10 คน
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทย์-คณิต
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (IAet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุม — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี (CPet) — 20 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (MPet)
    • แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ — 10 คน
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) — 10 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) — 5 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) — 5 คน
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน วิทย์-คณิต
   • สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ICPE) — 60 คน
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ETAM) — 60 คน
 • คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)
  • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาและผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) — 40 คน
   • สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) — 40 คน
   • สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) — 40 คน

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
 • อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา
 • ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2556 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี
 • หรือเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 – 3 อยู่ในโรงเรียน/วิทยาลัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และ
 • ชลบุรี

จำนวนรับ

 • รวม 380 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ