TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ลาดกระบัง 2561

สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 15 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • หรือ มีผลการสอบวัดความสามารถทางฟิสิกส์ ตามที่กำหนด
 • หรือ มีการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์