TCAS/รับตรง61 รอบ 5 การจัดการโลจิสติกส์/นานาชาติ ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 การจัดการโลจิสติกส์/นานาชาติ ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 15 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการโลจิสติกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ หรือแผนการเรียนอื่นๆ ที่มีทักษะการคำนวณ ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์