TCAS/รับตรง61 ช่อศรีตรัง 2 วิทยาลัยยางพาราไทย-จีน ม.สงขลา 2561

TCAS/รับตรง61 ช่อศรีตรัง 2 วิทยาลัยยางพาราไทย-จีน ม.สงขลา 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการช่อศรีตรัง 2 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง หลักสูตรนานาชาติ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิต วิทย์ อังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบระดับชาติตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์