TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ตั้งใจดีมีที่เรียน ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 16 กรกฎาคม 2506
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
  • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทรัพยากรประมง
  • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • สิ่งแวดเพื่อความยั่งยืน
  • การจัดการงานวิศวกรรม
  • ระบบสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • พัฒนาธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • การจัดการรัฐกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์