TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลา-ปัตตานี 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลา-ปัตตานี 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยียาง
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • เคมี-ชีววิทยา
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีการประมง
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • หรือ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นการเรียน
 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์