TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ดิจิตอลมีเดีย ม.สงขลานครินทร์ 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 ดิจิตอลมีเดีย ม.สงขลานครินทร์ 2561

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 18 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนสะสมกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์