โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ฯ-ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการภาคพิเศษทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 5 พฤษภาคม 2557 (กลุ่มที่ 1)
 • 2 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2557 (กลุ่ม 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรภาคภาษาไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์การจัดการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

เว็บไซต์