TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2561

TCAS/รับตรง61 รอบ 5 วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ลาดกระบัง 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงอิสระ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 12 กรกฎาคม 2561
 • (TCAS รอบ 5)
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีประสบการณ์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขันระดับภูมิภาค หรือการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์